:: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ :: 24 กันยายน 2557     
เรียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทุกท่านทราบ !!

ขั้นตอนการตรวจสอบ Browser Internet Explorer เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป สำหรับการใช้งานระบบ e-filing
1. เปิด Browser Internet Explorer
2. ตรวจสอบเวอร์ชั่น IE > เมนู bar คลิกเลือก Help > About Internet Explorer
3. เมนู bar คลิกเลือก Tools > Compatibility View Settings > ในช่อง Add this website : แสดงชื่อ bopp.go.th คลิกปุ่ม Add
ข้อมูลจะมาแสดงในช่อง "Websites you've added to Compatibility View" > เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Close
4. เมนู bar คลิกเลือก Tools > Internet Options > คลิกเลือกแทบ Security > คลิกเลือกไอคอน Trusted sites > คลิกปุ่ม Sites
5. ในช่อง "Add this website to the zone: แสดงชื่อ http://e-filing.bopp.go.th" > คลิกปุ่ม Add
6. ชื่อ link ระบบจะแสดงในช่อง Website > เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Close
7. ปิด Browser Internet Explorer หลังจากนั้นเปิด Browser ใหม่
8. เรียกใช้ระบบงาน e-filing

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เครื่องที่ไม่สามารถเข้าระบบ e-filing ได้ให้ดำเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนการ Clear Temporary File บน Browser IE
1. เปิด Internet Explorer
2. แถบเมนูบาร์เลือก Tools > Internet option
3. คลิกเลือกแทบ General
4. หัวข้อ Browsing history คลิกปุ่ม Delete
5. ปรากฏหน้าจอ Delete browsing history
6. คลิกเลือก Temporary Internet file และ cookies หลังจากนั้นกดปุ่ม Delete
7. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK
จึงเรียนเพื่อโปรดดำเนินการ

แนวปฏิบัติ
ผู้ดูแลระบบ ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบงานสารบรรณฯ ทุกระดับ (สารบรรณกลาง หน้าห้องผู้บริหาร สารบรรณกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ทุกคน) ดำเนินการปิดงานที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น และงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เช่น หนังสือตั้งแต่ปี 2553 ย้อนหลังไป เพื่อเป็นการลดปัญหา การเข้าใช้ระบบสารบรรณฯ ช้าเนื่องจากทำให้เครื่องแม่ข่ายทำงานหนักในการดึงฐานข้อมูล ของแต่ละระดับผู้ใช้งาน ตามตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้ เอกสารแนบ
จึงเรียนเพื่อโปรดดำเนินการโดยด่วน

การออกเลขที่หนังสือคำสั่ง สพม.
ระดับหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
สามารถออกเลขที่หนังสือคำสั่งสำนักฯ ตัวเองได้ที่เมนู คำสั่ง
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

กรณีไม่สามารถเรียกดูภาพเอกสารได้
เครื่องผู้ใช้ระบบสารบรรณฯ ที่ได้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมเสริมแล้ว
แต่ยังไม่สามารถแสกน/แนบไฟล์/เรียกดูภาพเอกสารได้
ให้ผู้ใช้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม Inet Image Viewer เวอร์ชั่น 5.00.02 ใหม่อีกครั้งที่เมนู Download
หลังจากนั้นคลิกที่ชื่อโปรแกรม Inet Viewer เวอร์ชั่น 5.00.02
โดยที่ต้องดำเนินการ Uninstall program ชื่อ Inet Imager Viewer เวอร์ชั่น 5.00.01
ใน Control panel > Add or Remove ก่อน จึงจะสามารถติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่ได้ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

กรณีไม่สามารถเรียกดูรายงาน (E) ได้
ให้ผู้ใช้เรียกดูรายงานตัวใหม่ได้ที่ เมนูรายงาน Excel

กรณีที่ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรม Inet image viewer
ที่เป็น Windows XP และเป็น Service Pack 2
ให้ผู้ใช้ทำการ Uninstall ชื่อโปรแกรม Inet Image Viewer version 5.0
หลังจากนั้น login เข้าระบบสารบรรณฯ และคลิกเมนู ดาวน์โหลด
เลือกชื่อโปรแกรม Inet Image Viewer v.5
เพื่อทำการติดตั้งใหม่อีกครั้ง


เรื่องแจ้งเพื่อทราบ !!
ผู้ใช้สามารถคลิกดาวน์โหลดโปรแกรมการแสกนเอกสาร /
แนบไฟล์ / เรียกดูภาพเอกสาร ได้ที่

เมนู Download >> คลิกเลือกชื่อ Inet Viewer v.5b
กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไม่ขึ้นหน้าต่าง Popup
ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม

หรือสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่
เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://www.techno.bopp.go.th

เรียน เจ้าหน้าที่ระบบงานสารบรรณฯ (e-filing) ทุกท่านทราบ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)
จะมีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นสำหรับการแสกนเอกสาร
แนบไฟล์เอกสาร และการเรียกดูภาพเอกสาร
เพื่อให้รองรับกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows
ที่เป็น OS ตั้งแต่ vista ขึ้นไป และให้รองรับกับ
Browser Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
ซึ่งผู้ใช้สามารถติดตั้งโปรแกรมเสริมได้ตาม
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Inetimage Viewer
และผู้ใช้สามารถเริ่มใช้โปรแกรมเสริม Inetimage Viewer ตัวใหม่ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2553 เป็นต้นไป


หมายเหตุ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เคยติดตั้งโปรแกรมเสริมเวอร์ชั่นเก่า จะต้องทำการติดตั้งโปรแกรมเสริม Inetimage Viewer เวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งการติดตั้งโปรแกรมเสริมนี้ จะทำการติดตั้งแค่ครั้งแรกเพียงครั้งเดียว
2. ผู้ใช้สามารถทดสอบการติดตั้งโปรแกรมเสริม Inetimage Viewer เวอร์ชั่นใหม่ได้ที่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(ฝึกทักษะ) http://e-filing.bopp.go.th:8101 ได้ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป

กรณีผู้ใช้มีปัญหาเรื่องการติดตั้งโปรแกรม Inetimage Viewer
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สพฐ. (กลุ่มบริการ ICT สทร.) เบอร์ติดต่อ 02-2885906แจ้งข่าว
ขณะนี้ได้มีการปรับปรุงระบบฯ ดังต่อไปนี้:
1. จัดเก็บข้อมูลอายุเกิน 1 ปี แยกออกจากข้อมูลที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน
2. เพิ่มเมนู ค้นหาข้อมูลย้อนหลัง เพื่อค้นหาข้อมูลอายุเกิน 1 ปี โดยผู้ใช้จะไม่สามารถดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลดังกล่าวได้
3. เปิดการค้นหารายงานเป็นช่วงระหว่างวันที่ ให้ใช้งานได้ตามปกติ


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Internet Explorer version 8.0 หรือระบบปฏิบัติการ Windows 7 ปัจจุบันระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-filing) ยังไม่รองรับระบบปฏิบัติการ windows7 และ Internet Explorer version 8.0


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
กรณีที่ผู้ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) มีปัญหาในการใช้งานทางด้านระบบงาน หรือแนวปฏิบัติ สามารถติดต่อสอบถามได้ทางผู้ดูแลระบบของ สพฐ. (กลุ่มบริการ ICT สทร.) เบอร์ติดต่อ 02-2885906 หรือติดต่อทางผู้ดูแลระบบผ่านทางกระดานถามตอบ (Webboard )


แจ้งข่าวสาร
1. การใช้ระบบงานระดับขั้นตอนการเสนอเรื่องถึงหัวหน้ากลุ่ม ระบบได้เปิดให้ผู้ใช้เสนอเรื่องผ่านระบบ e-filing ในตัวที่ใช้งานจริง Version 6 นี้แล้ว โดยเพิ่มผู้ใช้ที่มีสถานะเป็นหัวหน้ากลุ่ม ดังรูปนี้
2. การแนบไฟล์ ชื่อไฟล์ ห้ามเว้นวรรค ค่ะ
3. สพท. และโรงเรียน สามารถค้นหาชื่อโรงเรียนในหน้า zoom
4. หน่วยงานส่วนกลาง ในการปฏิบัติให้พิมพ์ชื่อเจ้าหน้าที่ เพราะไม่สามารถคลิกเลือกได้ เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบใหม่ จะสามารถใช้งานได้อีกครั้งหลังจากที่ได้รับการอบรมแล้ว ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ


เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Internet Explorer เวอร์ชั่น 7
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ติดตั้ง Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 นั้น ให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข ดังนี้
1.1 เปิด Internet Explorer
1.2 เมนูบาร์ด้านบนเลือก Tools > Internet Options > คลิกปุ่ม [Accessibility] > คลิกเลือก Ignore font styles specified on web pages เสร็จแล้วคลิกปุ่ม [OK]
1.3 เมนูบาร์ด้านบนเลือก Views > text size เลือกให้เป็น smaller
1.4 เมนูบาร์ด้านบนเลือก Tools > Internet Options > คลิกปุ่ม [Fonts] > เลือก Language script=Thai และ Webpage font=Tahoma เสร็จแล้วคลิกปุ่ม [OK]
หากไม่ตรวจสอบตามขั้นตอนนี้ ปุ่มบันทึกต่าง ๆ จะมีปัญหาในการใช้งาน


แจ้งการขอเปิดใช้ระบบ e-filing ในระดับโรงเรียนของ สพท.
เรียน เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ สพท.ทุกเขตทราบ เรื่อง การขอเปิดใช้ระบบ e-filing ในระดับโรงเรียนของ สพท. ทางผู้ดูแลระบบ (ICT สทร.) จะเปิดให้มี สพท.นำร่องที่ใช้ ระบบ e-filing ถึงระดับโรงเรียนได้จำนวน 15 เขตเท่านั้น
ข้อมูล สพท. นำร่อง จำนวน 5 เขต: คลิกเพื่อดูรายละเอียด สพท.นำร่อง 5 เขต


หน้าจอเมนูออกเลขที่หนังสือส่ง
ระบบมีการปรับแก้ไขในส่วนของหน้าจอเมนูออกเลขที่หนังสือส่ง โดยเพิ่มช่องข้อความ "จาก" ให้ผู้ใช้ระบุได้เอง เช่น จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา....... เพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ผู้รับปลายทางเห็นเรื่องว่ามาจากชื่อตำแหน่งของผู้บริหาร เช่น รองฯ 1 เป็นต้น


ระบบปิดหน้าจอให้อัตโนมัติ เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ระบบมีการปรับแก้ไขในส่วนของหน้าจอการบันทึกข้อมูล เมื่อผู้ใช้คลิกบันทึกข้อมูลต่าง ๆ แล้ว ระบบจะไม่แสดงข้อความ "บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว" เพื่อลดขั้นตอนที่ผู้ใช้ต้องคลิกปิดหน้าจออีกครั้ง ซึ่งข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว จะไปรอที่เมนูถัดไปของขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิม ในกรณีที่ระบบบันทึกไม่สำเร็จ จึงจะแสดงข้อความ "ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้" แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ


การออกเลขที่หนังสือเวียน
- กรณีที่มีการส่งหนังสือเรื่องเดียวกัน แต่ส่งถึงหน่วยงานปลายทางมากกว่า 1 หน่วยงาน ระบบจะแสดงเลขที่หนังสือเวียน ดังนี้ เช่น ศธ 04001/ว1 โดยใช้เลขที่หนังสือ (counter) เดียวกับเลขที่หนังสือส่ง
- กรณีเมนู "ออกเลขที่ทันที" จะมี    "เวียน" ให้คลิก   "เวียน" เพื่อให้ระบบออกเลขที่หนังสือเวียน
- ระเบียบงานสารบรรณ ข้อ 32 : หนังสือที่ถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก มีใจความเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสพยัญชนะหน้าหนังสือส่ง ซึ่ง สพฐ. ได้สอบถามไปที่ สำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว การใส่ ว ไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือเวียน หนังสือที่เชิญประชุม ถ้าถึงผู้รับหลายคนก็ให้ใส่ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง


เมนูตั้งเรื่อง
- การออกเลขที่หนังสือส่งภายใน จากเมนูตั้งเรื่อง ระบบจะแสดงเลขที่หนังสือส่งภายใน (บันทึกนำจากกลุ่มเจ้าของเรื่อง) เมื่อคลิกปุ่ม "เสนอผู้บริหารด้านล่าง" โดยเลขที่หนังสือจะแสดง ในช่อง เลขที่หนังสือภายใน (ด้านบน) หลังจากนั้นจึงจะสามารถคลิกปุ่ม แนบเอกสาร เพื่อแสกน/แนบไฟล์ภาพ
- การเลือกระบุลงนามถึง หน่วยงานอื่นๆ กรณีที่ต้องการส่งเรื่องให้หน่วยงานอื่นๆ มากกว่า 1 หน่วยงาน ให้ใส่เครื่องหมาย "," คั่นระหว่างชื่อหน่วยงาน เช่น กระทรวงการต่างประเทศ,บริษัท A เป็นต้น


กรณีไม่สามารถเรียกดูภาพเอกสารได้ คลิกเพื่อดูรายละเอียดขั้นตอนการเปิดดูภาพเอกสาร

เมนูรายงาน Excel ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายงาน Excel ได้ โดยที่เครื่องที่เปิดดูรายงานจะต้องมีโปรแกรม Microsoft Office Excel

ข้อควรทราบ
1. ระบบ e-filing ได้ทำการ update เป็น version 6.0 เรียบร้อยแล้ว โดยเรียกใช้ระบบงานตัวจริงที่ http://e-filing.bopp.go.th (การใช้ระบบงานจริงจะมีหน้าจอเป็นสีเขียว)
2. กรณีถ้าผู้ใช้ต้องการฝึกทักษะ หรือ ขยายผลภายในสำนักฯ สามารถเข้าไปใช้ระบบฝึกทักษะได้ที่ http://e-filing.bopp.go.th:8101 (การใช้ระบบฝึกทักษะจะมีหน้าจอเป็นสีม่วง)
3. กรณีที่ผู้ใช้ login เข้าระบบครั้งแรกจะปรากฏหน้าจอให้ผู้ใช้ตั้งเลขทะเบียนรับ - ส่งเริ่มต้น สามารถตั้งเลขรับส่งต่อท้ายจากเลขเดิม หรือถ้าไม่ระบุระบบจะตั้งเลขรับส่งเริ่มต้นเป็น 1 ให้โดยอัตโนมัติคณะผู้จัดทำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(OBEC e-filing System)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน